dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Fundusz Sołecki
USTAWA O FUNDUSZU SOŁECKIM:

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - 


REGULAMIN FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BEŁCHATÓW:
ZARZĄDZENIE NR 77/2014
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW


z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie Bełchatów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami z 2013 r., poz. 645, z 2014 r. poz 379) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Regulamin Funduszu Sołeckiego Gminy Bełchatów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie
określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Bełchatów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Zarządzenie Nr 77/2014
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Uchwała Zebrania Wiejskiego
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Protokół
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Lista obecności
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 97/2015 - zmiana regulaminu
INFORMACJA O WYSOKOŚCI FS GMINY BEŁCHATÓW:
Informacja o wysokości funduszu sołeckiego Gminy Bełchatów na 2015 rok w podziale na Sołectwa

Informacja o wysokości funduszu sołeckiego Gminy Bełchatów na 2016 rok w podziale na Sołectwa

Informacja o wysokości funduszu sołeckiego Gminy Bełchatów na 2017 rok w podziale na Sołectwa