dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH:
 Podmiot:
 Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
 2. Posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych.
 3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
 4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. Grunty,
2. Budynki lub ich części,
3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opis, forma załatwienia:
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości (druk DN-1) na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 31 stycznia za miesiąc styczeń i do dnia 15 każdego kolejnego miesiąca.

Wymagane dokumenty:
Wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami.
W przypadku składania korekty deklaracji dokumenty uzasadniające składaną korektę.

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Sprawy prowadzi:
Kamila Bednarz         tel. 44 632 52 11 wew. 24, parter, pokój 4a (osoby prawne)
kamila.bednarz@ugbelchatow.pl

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVII/271/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bełchatów

Niezbędne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce "WNIOSKI DRUKI"