dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Podatek leśny od osób fizycznych
PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH:
Podmiot:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne będące:
1. Właścicielami lasów.
2. Posiadaczami samoistnych lasów.
3. Użytkownikami wieczystymi lasów.
4. Posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Bełchatów ustala wysokość podatku w drodze decyzji.

Opis, forma załatwienia:
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informację o lasach sporządzoną na formularzu wg określonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu

Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np: akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy),
- formularz "Informacja w sprawie podatku leśnego" IL-1, ZL-1/A, ZL-1/B.

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Terminy opłat:
Podatek jest płatny w terminach:  
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Sprawy prowadzi:
Teresa Stanisławska
tel.
44 632 59 87, wew. 63, pokój 4 (osoby fizyczne)
Agnieszka Adamczyk
tel.
44 632 59 87, wew. 63, pokój 4 (osoby fizyczne)

Załączniki:

UCHWAŁA NR XLI/382/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

UCHWAŁA NR XIII/138/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Niezbędne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce "WNIOSKI DRUKI"