dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Podatek leśny od osób prawnych
PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH:
Podmiot:
Podatnikami podatku leśnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. Właścicielami lasów.
2. Posiadaczami samoistnych lasów.
3. Użytkownikami wieczystymi lasów.
4. Posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Opis, forma załatwienia:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego (w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów (Wójt Gminy Bełchatów) deklaracje na podatek leśny (DL-1),
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania do 15-ego każdego miesiąca.

Wymagane dokumenty:
Formularz "Deklaracja na podatek leśny".

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 19 października 2012 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Sprawy prowadzi:
Kamila Bednarz
tel. 44 632 52 11 wew. 24, parter, pokój 4a (osoby prawne)


Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/382/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

UCHWAŁA NR XIII/138/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Niezbędne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce "WNIOSKI DRUKI"