dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Podatek rolny od osób fizycznych
PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH:
Podmiot:
Podatnikami są osoby fizyczne, będące:
1. Właścicielami gruntów.
2. Posiadaczami samoistnych gruntów.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4. Posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
5. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Bełchatów ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opis, forma załatwienia:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (np: akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy);
- formularz - "Informacja w sprawie podatku rolnego" - IR-1 wraz z załącznikami ZR-1/A, ZR-1/B

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136  z 2006 roku, poz.969 ze zmianami).

Terminy opłat:
Podatek jest płatny w terminach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Sprawy prowadzi:
Teresa Stanisławska     tel. 44 632 59 87, wew. 63, pokój 4 (osoby fizyczne)
Agnieszka Adamczyk   tel.
44 632 59 87, wew. 63, pokój 4 (osoby fizyczne)

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/384/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego

UCHWAŁA NR XIII/140/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Niezbędne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce "WNIOSKI DRUKI"

Uchwała Nr II/25/2014 Rady Gminy Bełchatów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bełchatów