dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
Podatek rolny od osób prawnych
PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH:
Podmiot:
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1. Właścicielami gruntów.
2. Posiadaczami samoistnych gruntów.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4. Posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
5. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Wójt Gminy Bełchatów ustala wysokość podatku w drodze decyzji.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Opis, forma załatwienia:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej są obowiązane:
- składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego (w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów (Wójtowi Gminy Bełchatów), deklaracje na podatek rolny (DR-1)
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania tj. 15.03; 15.05; 15.09; 15.11

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami.
W przypadku składania korekty deklaracji dokumenty uzasadniające składaną korektę.

Odwołanie:
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bełchatów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136  z 2006 roku, poz.969 ze zmianami).

Sprawy prowadzi:
Kamila Bednarz
tel. 44 632 52 11 wew. 24, parter, pokój 4a (osoby prawne)


Załączniki:
UCHWAŁA NR XLI/384/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dotyczących podatku rolnego

UCHWAŁA NR XIII/140/2015 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

Niezbędne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce "WNIOSKI DRUKI"