dzisiaj jest: 16 stycznia 2018. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
O projekcie
INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁCHATÓW:

W dniu 26 marca 2013 roku Wójt Gminy Bełchatów podpisał umowę o dofinansowanie na  realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów – szansą na lepsze jutro" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r.
W ramach projektu przewidziano zakup 192 zestawów komputerowych (100 zostanie przekazanych do wytypowanych gospodarstw domowych). 7 jednostek publicznych w ramach działań koordynacyjnych zostanie wyposażonych w 92 zestawy komputerowe. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych oraz podłączony do sieci internetowej.
Zakupiony sprzęt zostanie opatrzony symbolami Unii Europejskiej i herbem Gminy wraz z informacją o wsparciu przedsięwzięcia ze środków unijnych. Zaplanowany również monitoring powierzonego sprzętu w postaci wizyt domowych u rodzin. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przez uczestników projektu powierzonego sprzętu zostanie on przekazany innym osobom, które znalazły się na liście rezerwowej.

Grupa Beneficjentów Ostatecznych (BO) została zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3. Osoby te będą rekrutowane z następujących grup docelowych:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
2) dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
4) rodziny zastępcze z terenu gminy Bełchatów.
Spośród ww. grupy docelowej zostanie rekrutowanych 100 beneficjentów ostatecznych.