dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Rekrutacja
OGŁOSZENIE NABORU:


Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów – szansą na lepsze jutro”  


Projekt realizowany przez Gminę Bełchatów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (1 zestaw komputerowy dla jednego gospodarstwa domowego - łącznie dla 100 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych i 5 rodzin zastępczych) oraz 7 instytucji (6 szkół oraz punktu informacyjnego) z terenu gminy Bełchatów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów I piętro, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – parter, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbelchatow.pl

Osoby do kontaktu:

  • Sebastian Brózda

    nr tel. 44 632-52-11 wew. 50

  • Robert Kornacki

    nr tel. 44 632-52-11 wew. 26


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji –

Deklaracja uczestnictwa w projekcie –

Formularz zgłoszeniowy do projektu –

Oświadczenie o wysokości dochodów -

Projekt umowy -


Wnioski przyjmowane będą od dnia 13.06.2013 do czasu zgłoszenia się wystarczającej liczby ubiegających się o udział w projekcie, lecz nie później niż do dnia 31.10.2013 roku 

w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów I piętro
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów


Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:


1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych - bez względu na wysokość dochodu,
2. Osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne (w tym również niepełnoletnie),
3. Osoby, których dochód nie przekracza 542 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 456 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
4. Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł netto (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.),
5. Rodziny zastępcze.


Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
1) posiadanie miejsca zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Bełchatów,
2) brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym,

Wójt Gminy Bełchatów

                                                                                             Kamil Ładziak