dzisiaj jest: 16 stycznia 2018. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Rekrutacja
OGŁOSZENIE NABORU:


Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów – szansą na lepsze jutro - II edycja”


Projekt realizowany przez Gminę Bełchatów jest finansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych (1 zestaw komputerowy dla jednego gospodarstwa domowego - łącznie dla 100 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych, 20 uczniów z najlepszymi wynikami w szkole, 10 osób z grupy wiekowej 50+ oraz 50 osób z dochodami kwalifikującymi do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej ) oraz 3 instytucji (4 szkół, 4 filii GCK oraz 5 budynków komunalnych) z terenu gminy Bełchatów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Wniosek zgłoszeniowy dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów - I piętro, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – parter,

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugbelchatow.pl

Osoby do kontaktu:

  • Robert Kornacki

    nr tel. 44 632-52-11 wew. 26


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji –

Projekt umowy –

Deklaracja uczestnictwa w projekcie –

Formularz zgłoszeniowy do projektu -

Oświadczenie o wysokości dochodów -


Wnioski przyjmowane będą od dnia 02.04.2014 do dnia 30.06.2014 roku 

w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Bełchatów
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów,
I piętro


Do ubiegania się o udział w projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:


1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych - bez względu na wysokość dochodu,
2. Osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne (w tym również niepełnoletnie),
3. Osoby, których dochód nie przekracza 542 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 456 zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
4. Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie przekracza 539 zł netto lub 623 zł netto (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.),
5. Osoby z grupy wiekowej 50+,
6. Uczniowie legitymujący się dobrymi wynikami w nauce.


Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
1) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Bełchatów,
2) brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym.

Wójt Gminy Bełchatów

                                                                                              Kamil Ładziak