dzisiaj jest: 17 stycznia 2018. imieniny: Marian, Jan, Antoni
wersja polska 
Oświata
STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK 2016/2017:
W dniach 1-15 września 2016 r. w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13 (pok. 40) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest  złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Druk wniosku dostępny jest  w Referacie Oświaty Gminy  Bełchatów oraz na stronie Urzędu Gminy Bełchatów w zakładce Oświata.

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów (bez względu na miejsce pobierania nauki):
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych lub niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym  umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
- dzieciom uczęszczającym do klasy „0”,
- uczniom spoza terenu gminy Bełchatów,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych.
 
Kryteria przyznania stypendium
- miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż  514,00 zł  miesięcznie (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
- zamieszkanie ucznia na terenie gminy Bełchatów.
Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.
Wniosek mogą złożyć:
- rodzice lub opiekunowie,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
 
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy
Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Bełchatów o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty
- dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
- z tytułu umowy zlecenia – umowa,
- odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
- zaświadczenie lub decyzje GOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
- decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
- dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,
(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2015 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
- dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
- dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
Przyjmuje się, że z 1  hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł
- każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej).
 
Formy stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne może być udzielane w formie
1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i przyborów szkolnych.
3/pomoc materialna może zostać przyznana w formie świadczenia pieniężnego
Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:
1.    nauka języka obcego;
2.    abonament internetowy;
3.    zajęcia wyrównawcze prowadzone poza systemem szkolnym;
4.    zajęcia terapeutyczne;
5.    zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
6.    dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza systemem szkolnym ( np. zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, recytatorskie);
7.    zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji;
8.    posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot;
9.    związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
10.    inne opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę ( np. refundacja wyjazdu do ,, Zielonej szkoły”), opłacenie wycieczki szkolnej;
11.    zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych wymaganych obligatoryjnie przez szkołę, multimedialnych programów edukacyjnych, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów;
12.    zakup odzieży sportowej;
13.    zakup tornistra lub plecaka szkolnego;
14.    opłat związanych z wyjściami do kina, teatru, muzeum organizowanych przez szkołę;
15.    zakup okularów korygujących wzrok.

Dokumentowanie wydatków:
1.    Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich  poniesienie- rachunków, faktur wystawionych na wnioskodawcę.
2.    Rachunki ©ęda refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Zasiłek  szkolny
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :
- rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
- pełnoletni uczeń,
- dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.
 
Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny
 Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.
Zdarzeniem losowym są np. :
- śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
- wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
- nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
- klęska żywiołowa,
- pożar, włamanie, zalanie mieszkania,
- inne okoliczności powodujące przejściowo trudne sytuacje i utrudniające naukę.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Przyznanie zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny.